Ventilation

Vi kan erbjuda projektering, montering, injustering, service, funktionskontroll (OVK) och underhåll för ventilationsanläggningar.

Att tänka på:

Det är byggnadsägaren som ska se att funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK, utförs enligt bestämmelserna i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK och i Boverkets förskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.

Vilka omfattas av lagen?
Funktionskontroll skall göras i samtliga byggnader med undantag av:

  • En- och tvåbostadshusmed självdrag eller mekanisk frånluft utan värmeåtervinning1
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring
  • Industribyggnader
  • Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur

1. Med en- och tvåbostadshus avses bostadshus som inne­håller en eller två bostadslägenheter och som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus på samma eller skilda fastigheter.

För villor, en- och tvåbostadshus, radhus mm gäller följande.
Vid nybyggnad skall en besiktning ske innan huset tas i bruk. Huset ska vara försett med till- och frånlufts­ventilation (ventilationsaggregat, t ex placerat i skåpet över köksspisen, på vinden eller på annan plats i huset). Huset har då ett kanalsystem för både frånluft och tilluft med inblåsning av tilluft i sov- och vardagsrum.

 Intervall

Byggnader 

 3 år  Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationsstystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT – och FTX-Ventilation. ska
 6 år  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation
De tidigare 2-års respektive 9-års intervallerna försvinner således. Detta är en fördel, främst i de fastigheter som tidigare kunde innehålla upp till fyra olika intervall att samordna och hålla reda på.